RKO dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku-aktualizacja

04 września, 2022

RKO-dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. możesz złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów Twojej rodziny.

 

DOFINANSOWANIE PRZYSŁUGUJE CI, JEŚLI:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA DZIECKA:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

KIEDY DOFINANSOWANIE NIE PRZYSŁUGUJE:

 • Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.
 • Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.
 • Abyś mógł skorzystać z dofinansowania, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych (link do strony zewnętrznej)albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu  dziennych opiekunów (link do strony zewnętrznej). Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu musisz przekazać dane swoje i Twojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

 

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

 

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

Jeżeli dofinansowanie zostało przyznane, to Żłobek obniża rodzicowi opłatę stałą do 0 zł oraz zwraca pieniądze za dofinansowane miesiące, które zostały opłacone przez rodzica.

PRZYKŁAD:

Jeżeli dofinansowanie zostało przyznane 1.11.2022, ale „przysługuje od 1.09.2022 do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko zakończy uczęszczanie do wskazanego żłobka”
to Żłobek:

– obniża opłatę stałą do 0 zł od listopada,

– zwraca pieniądze za dokonaną opłatę stałą za październik oraz wrzesień na konto wskazane przez rodzica.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie opłaty stałej, nie dotyczy wyżywienia.

 

Jeżeli dziecko uczęszczało do naszego żłobka w roku 2021/2022 i dostało dofinansowanie z ZUS, to jego ważność skończyła się z 31.07.2022 lub z 31.08.2022 (data uzależniona od obecności na dyżurze wakacyjnym).

Aby skorzystać z dofinansowania z ZUS na rok 2022/2023 należy złożyć NOWY WNIOSEK do ZUS oraz wypełnić dokument w żłobku dotyczący danych osobowych, który jest dostępny u Pań opiekunek oraz znajduje się obok tej informacji w szatni (gablota).

Jeżeli dziecko zaczęło uczęszczać do naszego żłobku od 01.09.2022 r. i są Państwo zainteresowani dofinansowaniem z ZUS, to należy złożyć WNIOSEK do ZUS oraz wypełnić dokument dotyczący danych osobowych, który jest dostępny u Pań opiekunek oraz znajduje się obok tej informacji w szatni (gablota).

 

 

JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DOFINANSOWANIEM, TO NALEŻY:

 1. złożyć wniosek do ZUS
 2. wypełnić dokument dotyczący danych osobowych

 

W jaki sposób złożyć wniosek do ZUS?

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Aby skorzystać z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, musisz złożyć do ZUS wniosek.

 

Taki wniosek musisz również złożyć, jeśli będziesz zmieniać żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna oraz jeśli Twoje dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

 

Wnioski o dofinansowanie możesz złożyć tylko elektronicznie.
Wszystkie wnioski możesz złożyć przez 
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek także przez:

 

W jaki sposób wypełnić dokument dotyczący danych osobowych?

Dokument jest dostępny u Pań opiekunek oraz u Intendenta.

Gdzie znaleźć decyzję o przyznaniu świadczenia?

Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

 

WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM POBYTU W ŻŁOBKU MOŻEMY ZNALEŹĆ NA STRONACH:

https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/pytania-i-odpowiedzi-dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

 

 

 

Aktualny podział na grupy oraz inne informacjeMOPS-dofinansowanie do posiłku w żłobku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content