Dofinansowanie do żłobka z ZUS

18 sierpnia, 2023

INFORMACJE OD ZUS

https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

Komu przysługuje dofinansowanie:

Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje:

Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

 

Jak skorzystać z dofinansowania:

Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi być wpisane do Rejestru Żłobków przez żłobek. W tym celu musisz przekazać dane swoje i Twojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku. Opłata (opłata stała) to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych.

Do opłaty nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek.

Następnie żłobek zwróci otrzymane pieniądze na wskazane przez rodzica konto bankowe.

Kiedy złożyć wniosek:

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku.

Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Gdzie i jak złożyć wniosek:

Aby skorzystać z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, musisz złożyć do ZUS wniosek:

Taki wniosek musisz również złożyć, jeśli będziesz zmieniać żłobek.

Wnioski o dofinansowanie możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (DZ-R, DZ-O, DZ-D) możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek DZ-R także przez:

 • aplikację mZUS 
 • portal Emp@tia,
 • swój bank: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, PEKAO S.A., Santander, SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

 

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku:

Aby skorzystać z dofinansowania, musisz dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;
 • zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej);
 • upoważnienie dyrektora do złożenia w jego imieniu wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – jeśli składasz wniosek w imieniu dyrektora;
 • dokument, w którym sąd powierzył Ci sprawowanie opieki nad dzieckiem – jeśli składasz wniosek jako inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Instrukcja jak dosłać załączniki do wniosku (plik doc 695kb).

Jak Cię poinformujemy o przyznaniu świadczenia:

Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Instrukcja jak sprawdzić szczegóły wniosku (plik doc 500kb).

 

 

Jak się odwołać od decyzji:

Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

 • odmowy przyznania dofinansowania,
 • uchylenia prawa do dofinansowania,
 • zmiany prawa do dofinansowania,
 • nienależnie pobranego dofinansowania.

Od decyzji możesz odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Instrukcja „Jak odwołać się do Prezesa ZUS od decyzji w sprawie dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna”, plik docx 1,1mb.

Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje Ci skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

 

Jak się z Tobą skontaktujemy:

Jeśli we wniosku nie podasz wymaganych danych lub nie złożysz niezbędnych dokumentów, ZUS wyznaczy Ci termin na uzupełnienie wniosku. Wniosek możesz uzupełnić na swoim profilu na PUE ZUS. Wiadomość o tym, że musisz uzupełnić wniosek, ZUS wyśle (z maila noreply@zus.pl) na Twój adres mailowy oraz na numer telefonu (SMS ZUS ZLOBKI), które podasz we wniosku.

Gdzie otrzymasz pomoc:

W sprawie dofinansowania pobytu dziecka w żłobku otrzymasz pomoc:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.).

 

 

 

INFORMACJE OD ŻŁOBKA

 1. Aby otrzymać dofinansowanie do pobytu w żłobku z ZUS należy złożyć elektronicznie wniosek do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS .
 2. Następnie należy wypełnić oświadczenie dotyczące danych osobowych i przekazać je do żłobka. Oświadczenie jest do pobrania w administracji Żłobka. Po otrzymaniu oświadczenia Żłobek wpisuje dziecko do rejestru żłobków.
 3. Jeżeli ZUS rozpatrzy wniosek pozytywnie to informuje Żłobek o tym drogą mailową.
 4. Po otrzymaniu świadczenia (pieniędzy na dofinansowanie do pobytu w żłobku) Żłobek dokonuje przelewu na numer konta bankowego wskazanego przez Rodzica.
 5. Świadczenie z ZUS jest przesyłane na konto Żłobka najwcześniej do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Świadczenie z Żłobka na konto Rodzica zostanie przesłane do końca każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

 

Dni wolne w żłobku 2023/2024 r.Aplikacja KIDME-informator dla rodziców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content